AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Ochrana osobných údajov

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“.
 
1.    Obchodné meno AF REHAB s. r. o. sídlo Račianska 66, Bratislava, IČO: 45 937 257, IČDPH: SK 2023153737, kontaktné údaje: tel.: 0903 760 233, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ďalej len “Prevádzkovateľ“) v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb, a to:
1.    klientov Prevádzkovateľa,
2.    ich zákonných zástupcov a splnomocnených zástupcov,
3.    návštevníkov a osoby pohybujúce sa v priestoroch Prevádzkovateľa,
4.    zmluvných partnerov, ktorými sú fyzické osoby,
5.    zamestnancov zmluvných partnerov.
(ďalej len „dotknutá osoba“)
 
Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov v Informačných systémoch Prevádzkovateľa, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.
 
2.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
1.    poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
2.    poskytovania služieb,
3.    monitorovania dotknutých osôb v priestoroch Prevádzkovateľa,
4.    marketingu.
 
3.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov, ktorými sú:
1.    pri účele uvedenom v bode 2 písm. a) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä:
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.    pri účele uvedenom v bode 2 písm. b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
3.    pri účele uvedenom v bode 2 písm. c) oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
4.    pri účele uvedenom v bode 2 písm. d) súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1. písm. a) GDPR
 
4.    Prevádzkovateľ je povinný aj oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, najmä osobám vymenovaných v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z., zmluvným partnerom Prevádzkovateľa s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
5.    Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
6.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú napr.
1.    zdravotnú dokumentáciu dotknutých osôb uchováva Prevádzkovateľ 20 rokov v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
2.    marketingová dokumentácia je uchovávaná počas doby udeleného súhlasu, resp. do jeho odvolania, resp. do doby, kým dotknutá osoba nevyjadrí nesúhlas so spracúvaním pri trvaní zmluvného vzťahu
3.    kamerové záznamy sú archivované najkratšiu možnú dobu, spravidla 15 dní, resp. po dobu nevyhnutnú pre vyvodenie trestnoprávnej, občianskoprávnej zodpovednosti a uplatnenie príslušných sankcií
Osobitné predpisy môžu pre jednotlivé účely určiť inú archivačnú dobu.
7.    Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:
1.    Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
2.    Právo na opravu
3.    Právo na výmaz, byť zabudnutý
4.    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
5.    Právo na prenos osobných údajov
6.    Právo namietať
7.    Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
8.    Právo súhlas odvolať
9.    Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR
 
Uplatnenie týchto práv môže byť viazané na splnenie podmienok, ktoré sú definované GDPR.
 
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté, bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zrealizovať. Ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.
 
Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
 
Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.
 
 
V Bratislave 1.3.2021

 

 


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží